Regulamin Uczestnictwa

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sekcji i kół zainteresowań
w Nowodworskim Ośrodku Kultury

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęciach w kolach i sekcjach Nowodworskiego Ośrodka Kultury adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych
    zamieszkujących na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Chętni z poza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc i za  
    dodatkową opłatą.
2. W zależności od charakteru i specyfikacji zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie z podziałem na odpowiednie kategorie
    wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich
    konieczna jest zgoda rodziców.
3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań w NOK dostępny jest na stronie internetowej www.nok.nowydwormaz.pl, w drukowanych materiałach
    informacyjnych (ulotki, afisze itp.), dostępnych w siedzibie NOK przy ul. I. Paderewskiego 1A. Informacji można także zasięgnąć
    telefonicznie pod numerem telefonu 22 732 08 76.

 

I.WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez NOK jest podpisane przez rodzica/opiekuna zgłoszenie uczestnika, uiszczenie opłaty za udział  w zajęciach  przed rozpoczęciem zajęć.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1.Wysokość opłat za udział w zajęciach w NOK reguluje cennik znajdujący się w kasie ośrodka.
2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Odpłatność za udział w zajęciach określona jest w zryczałtowanej wysokości za sezon wrzesień – czerwiec.
4. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca za następny miesiąc w kasie NOK.
    Na pierwszych zajęciach każdego miesiąca należy okazać instruktorowi dowód wpłaty za zajęcia.
5. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
6. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć i powoduje skreślenie z listy uczestników.
7. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot
    opłaty wniesionej za zajęcia.
8.Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora
   prowadzącego zajęcia, należy przekazać Dyrektorowi NOK ( przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o
   zmniejszeniu opłat.
9. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 14 dni,
    udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym akceptowane są oświadczenia pisemne
    rodzica/opiekuna.

III.MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

Miejsce oraz czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

1.W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w
    porozumieniu z uczestnikami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na
    zajęcia.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób ( z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W
    przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, instruktor – po konsultacji z Dyrektorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć
    dla mniejszej liczby uczestników.
4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i
     bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika NOK.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek NOK. Odpowiedzialność
    za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich 
    użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik NOK.
5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni NOK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.
6. Nowodworski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w
    celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową NOK.
Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez NOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości NOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)