Statut

S T A T U T
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn. zmianami)

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)

3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 NR 157 poz. 1240
z późn. zm.)

4) niniejszego statutu

§ 2

1. Ośrodek jest instytucją upowszechniania kultury.

2. Ośrodek posiada osobowość prawną

3. Ośrodek używa pieczątki podłużnej o treści:
   Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim ul.  Paderewskiego 1A

4. Ośrodek wpisany jest do gminnego rejestru instytucji kultury dział I poz. 2

§ 3

1.Terenem działalności Ośrodka jest gmina Nowy Dwór Mazowiecki i gminy ościenne.

2. Ośrodek może również działać na terenie  województwa mazowieckiego, a w razie potrzeby również na terenie kraju i poza jego granicami.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki


II.  CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4

Podstawowym celem Ośrodka jest stwarzanie warunków umożliwiających społeczeństwu aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez czerpanie z dziedzictwa kultury oraz współtworzenie jej wartości.

§ 5

1.Do zakresu działania Ośrodka należy:
    1) rozwój i poziomu życia kulturalnego społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań umysłowych i artystycznych
        podnoszenie kultury życia codziennego i wypoczynku
    2)organizowanie imprez poznawczych, rozrywkowych, artystycznych, także turystycznych i rekreacyjnych o
        zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, upowszechnianie dóbr kultury samodzielnie, a także we współpracy z
        organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, sportowymi, kulturalnymi, turystycznymi oraz
        instytucjami artystycznymi
     3)współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i indywidualnymi
        twórcami
    4) inspirowanie, rozwijanie zainteresowań, opiekowanie się amatorską twórczością artystyczną
    5) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
    6)wspomaganie form indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej
    7)przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
    8) Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze

2. Ośrodek może podejmować inne działania niż określone w ust.1 w tym:
   1) prowadzić naukę języków obcych
   2) prowadzić impresariat artystyczny
   3)prowadzić działalność wydawniczą
   4) świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne i filmowe
   5) realizować imprezy zlecone( okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)
   6) świadczyć usługi gastronomiczne, muzyczne, konferencyjno-szkoleniowe, organizacji wypoczynku
   7) inne wynikające z potrzeb społecznych

3. Ośrodek prowadzi formy działalności odpłatne i nieodpłatne.

4. Zasady odpłatności za płatne formy działalności określa Dyrektor Ośrodka.

§ 6

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

III. ORGANY OŚRODKA I JEGO ORGANIZACJA

        § 7       

1.Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektor Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3.Organizację wewnętrzną Ośrodka Określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.
4. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
5. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określi dyrektor  odpowiednim regulaminem.

IV.ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ OŚRODKA

§ 8

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności z dotacji budżetu gminy, dochodów własnych, darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych, oraz środków z innych źródeł.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1.Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2.W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.