Regulaminy

 REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sekcji i kół zainteresowań w Nowodworskim Ośrodku Kultury

W ramach działalności statutowej Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi systematyczne zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w formie kół i sekcji zainteresowań.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia w kołach i sekcjach Nowodworskiego Ośrodka Kultury adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc i za zwiększoną opłatą wg cennika opłat.
2. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań w NOK dostępny jest na stronie internetowej
www.nok.nowydwormaz.pl, informacji można także zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 22 732 08 76.
4. Za udział w zajęciach kół i sekcji zainteresowań NOK obowiązuje częściowa odpłatność. Wysokość opłat ustalana jest na bieżący sezon kulturalny (wrzesień roku bieżącego –czerwiec roku następnego) w formie cennika opłat.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez NOK jest: podpisane przez rodzica/opiekuna zgłoszenia uczestnika, uiszczenia comiesięcznych opłat za zajęcia w regulaminowym terminie.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w NOK reguluje cennik znajdujący się w kasie ośrodka.
2. Złożenie podpisanego zgłoszenia uczestnika na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Odpłatność za udział w zajęciach grupowych określona jest w zryczałtowanej miesięcznej wysokości. W ramach zryczałtowanej kwoty NOK zapewnia min. 3 zajęcia w danym miesiącu.
4. Opłaty należy uiszczać z góry, najpóźniej do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłata winna być wniesiona w pełnej wysokości za dany miesiąc. Brak opłaty po tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach i wykreśleniem z listy uczestników.
5.Nieobecności uczestnika na zajęciach w okresie rozliczeniowym nie powodują proporcjonalnego zmniejszenia opłaty za dany okres rozliczeniowy.
7. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności, powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.
8. Uczestnik zajęć grupowych w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazaćDyrektorowi NOK (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu opłat.
9. Opłaty za indywidualną naukę gry na instrumentach wnosi się w ustalonej w cenniku wysokości, w terminie ustalonym w niniejszym regulaminie za przewidywaną w harmonogramie ilość lekcji. Niezrealizowane zgodnie z harmonogramem lekcje zostaną odpracowane, we wspólnie uzgodnionym z instruktorem terminie, a o ile będzie to niemożliwe, należność za następny okres rozliczeniowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanych lekcji.
10. Uregulowanie należności za zajęcia w Nowodworskim Ośrodku Kultury można dokonać:
- bezpośrednio w kasie ośrodka kultury
- przelewem na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim
nr rachunku: 69 8011 0008 0000 0000 2769 0001
- w systemie internetowym PayU

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. W przypadku gdy zajęcia wynikające z grafiku nie odbędą się z winy NOK istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e - mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, Dyrektor – po konsultacji z instruktorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.
4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
5.W okresach przerw w nauczaniu szkolnym t. j. podczas ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej, ferii letnich, i zimowej przerwy świątecznej zajęcia stałe w kołach i sekcjach zainteresowań w nowodworskim Ośrodku Kultury ulegają zawieszeniu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika NOK.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek NOK. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik NOK.
5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni NOK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia, wyłącznie w obecności instruktora prowadzącego.
6. Instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć w pracowniach i salach. W drodze na zajęcia i po ich zakończeniu odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych spoczywa na opiekunach.
7. NOK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w pracowniach w salach lub na korytarzach.
8. Uczestnikowi reprezentującemu Nowodworski Ośrodek Kultury na festiwalach, przeglądach, konkursach przysługuje zwrot kosztów podróży. Podstawą rozliczenia kosztów podróży niezbędne jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów podróży, wraz z załączonymi biletami, rozliczenie powinno nastąpić bezpośrednio po odbytej podróży nie później niż 14 dni po podróży.

VI . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych, jak również wizerunku uczestników zajęć, udostępnionych NOK odbywać się będzie za ich zgodą, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r.. (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) w celach administracyjnych, informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową NOK.
Akceptując niniejszy Regulamin uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez NOK wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości NOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w wyżej wymienionych celach.

 

REGULAMIN

Funkcjonowania Nowodworskiego Ośrodka Kultury w trakcie pandemii wirusa SARS-C0V-2

 

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim pry ul. I.Paderewskiego 1a w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. 1. NOK – rozumie się Nowodworski Ośrodek Kultury
 2. 2. Dyrektorze – rozumie się dyrektora NOK.
 3. 3. Pomieszczeniu izolacji – rozumie się pomieszczenie garderoby oznaczone symbolem 7B.
 4. 5. Organizatorze – rozumie się organizatora Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
 5. 6. Pracowniku – rozumie się osobę zatrudnioną przez Nowodworski Ośrodek Kultury.
 6. 7. Chorym pracowniku – rozumie się pracownika NOK, który ma objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem.

Rozdział I

 • §1

Przepisy ogólne

 1. 1. Pracownicy NOK przychodzą do pracy rotacyjnie - zgodnie z harmonogramem pracy .
 2. 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie NOK w trakcie trwania pandemii, odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 3. 3. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują dystans min. 1,5 metra od siebie.
  Dopuszcza się zmniejszenie dystansu społecznego o ile wymagają tego czynności związane z wykonywaniem obowiązków.
 4. 4. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przełożonego oraz nie powinni przychodzić do pracy tylko pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej.
 5. 5. Odbiorcy wchodzący do NOK mają obowiązek zakrywania nosa i ust (przyłbica, maseczka,chusta lub inne dostępne formy)), a także zdezynfekowania dłoni. NOK nie zapewnia odwiedzającym środków do zasłaniania nosa i ust.
 6. 6. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać wyłącznie do dedykowanych (oznaczonych) do tego celu pojemników na śmieci.
 7. 7. Osoby, przebywające na hallu obiektu bądź w kolejce do kasy obowiązane są do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.
 8. 8. Pomieszczenia garderoby oznaczone symbolem 7B wyznaczono na pomieszczenie izolacji. Została ona odpowiednio wyposażona w środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji rąk. Szczegółową procedurę postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażeniem koronawirusem opisuje procedura zamieszczona w § 6 i w § 7.
 9. 9. Na terenie NOK umieszczono na tablicach informacyjnych numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym dworze Mazowieckim oraz do Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 10. 10. Przy wejściach do obiektów NOKumiejscowiono bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego, dozowniki łokciowe umiejscowiono także w poszczególnych pracowniach oraz przy wejściach do toalet. W wymienionych przestrzeniach zostały wywieszone instrukcje sanitarne: prawidłowej dezynfekcji/mycia rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawic.
 11. 11. Przy wejściach do obiektów NOK umieszczone zostały także ikonografiki przypominające odwiedzającym o konieczności noszenia maseczek, częstej dezynfekcji rąk oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości.
 • § 2

Szczegółowe zasady zachowania higieny podczas pracy w NOK

 1. 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek lub płynu do dezynfekcji oraz maseczek lub przyłbic - adekwatnie do wykonywania powierzonych zajęć.
 2. 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki oraz maseczki zostają wyrzucone do specjalnie dedykowanych do tego celu koszy na śmieci, a przyłbice są dezynfekowane przez użytkownika.
 3. 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia lub zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 4. 4. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
 5. 5. Pracownicy i instruktorzy oraz osoby przebywające w NOK zachowują, w miarę możliwości dystans między sobą w każdej przestrzeni - minimum 1,5 m.
 • § 3

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

 1. 1. Dyrektor odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników oraz uczestników zajęć i rodziców/opiekunów prawnych.
 2. 2. Wyznacza pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. 3. Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu: „Procedury bezpieczeństwa w Nowodworskim Ośrodku Kultury, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19” i numerów telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 4. 4. Informuje organizatora o zaistnieniu podejrzenia choroby u osoby przebywającej w NOK, uczestnika zajęć lub pracownika.
 5. 5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 • § 4

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi, osób sprzątających

 1. 1. Regularnie dezynfekują m.in. stoły, krzesła, klamki, włączniki, używane przedmioty, poręcze, przyciski do windy oraz toalety. Dezynfekcja potwierdzana jest podpisem w grafiku.
 2. 2. Odbierając ubrania w szatni pracują w rękawiczkach, maseczkach lub przyłbicach wykorzystując do wieszania ubrań co drugi wieszak.
 3. 3. Prowadząc dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni i pomieszczeń, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • § 5

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach administracji

 1. 1. Przygotowują wyznaczone przez Dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której

stwierdzono objawy chorobowe.

 1. 2. Regularnie sprawdzają dostępność płynu do dezynfekcji w dozownikach.
 2. 3. Dbają o ciągłość dostaw płynu do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni, rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych lub przyłbic dla pracowników.
 3. 4. Umieszczają w budynku NOK niezbędne instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
 • § 6

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID- 19 u pracownika NOK

 1. 1. Pracownik NOK, który zauważy u siebie niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu COVID-19 powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie specjalistę ds. administracyjno-kadrowych.
 2. 2. Powiadomienie powinno odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 3. 3. Po powiadomieniu pracownika kadr, pracownik NOK, który ma objawy sugerujące zakażenie koronawirusem powinien niezwłocznie udać się do domu najlepiej transportem prywatnym.

 4. 4. W przypadku, gdy podejrzany o zakażenie musi oczekiwać na transport do domu, bądź bardzo źle się czuje i konieczne jest przewiezienie go do szpitala, czas oczekiwania powinien spędzić w pomieszczeniu izolacji. W miarę możliwości do pomieszczenia izolacji powinien się udać samodzielnie. Jeśli nie jest w stanie samodzielnie tam dotrzeć, pomocy udziela mu pracownik znajdujący się w danej chwili najbliżej chorego.
 5. 5. Zakazane jest przemieszczanie się chorego pracownika po terenie NOK (z wyjątkiem dotarcia do miejsca izolacji).

6.Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu przypadku koronawirusa na terenie NOK, pieczę nad nim przejmuje pracownik NOK, który w momencie stwierdzenia objawów wskazujących na zakażenie znajdował się najbliżej chorego. W razie konieczności pozostania w NOK podejrzanego o zakażenie koronawirusem pracownika przez czas oczekiwania na transport, pracownik dokonuje, z bezpiecznej odległości, obserwacji chorego i udziela mu pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba.

 1. 7. Pracownik NOK przed kontaktem z osobą wykazującą objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem dezynfekuje ręce, zakłada rękawice ochronne, maseczkę, przyłbice. Po zastosowaniu środków ochrony osobistej wskazuje osobie chorej miejsce izolacji i w razie potrzeby udziela niezbędnej pomocy.
 2. 8. Po opuszczeniu miejsca izolacji przez osobę chorą, wyznaczony pracownik opuszcza pomieszczenie izolacyjne i zdejmuje z siebie środki ochrony zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy dozowniku na płyn do dezynfekcji. Maseczkę i rękawiczki wyrzuca do worka na śmieci, a przyłbicę dezynfekuje. Worek należy wyjąć z kosza, zawiązać oraz włożyć do drugiego worka, który należy niezwłocznie wynieść do pomieszczenia na odpady. Przed opuszczeniem pomieszczenia pracownik powinien zdezynfekować dłonie. Następnie pomieszczenie jest dezynfekowane przez osobę sprzątającą.
 3. 9. O zaistniałej sytuacji pracownik NOK informuje bezzwłocznie Dyrektora NOK oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckimi stosuje się ściśle do jej zaleceń.
 4. 10. Osoby sprzątające, niezwłocznie dezynfekują wszystkie powierzchnie, których chory mógł dotykać (blaty, poręcze krzeseł, klamki, uchwyty, włączniki, stanowisko pracy).
 5. 11. Pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem po powrocie do domu powinien niezwłocznie, telefonicznie skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem rodzinnym bądź skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckimi stosować się do jej zaleceń.
 • § 7

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID- 19 u osoby przebywającej w NOK

 1. 1. Pracownik, który zauważy u osoby przebywającej w NOK niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, prosi tę osobę, przy zachowaniu bezpiecznej odległości, o podanie danych kontaktowych i sugeruje powrót do domu środkami komunikacji prywatnej.
 2. 2. Pracownik NOK, który zauważy u osoby przebywającej w NOK niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu COVID 19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie specjalistę do spraw administracyjno-kadrowych, a w godzinach popołudniowych instruktora pracującego na popołudniowej zmianie.
 3. 3. Specjalista ds. administracyjno-kadrowych, po powzięciu informacji o podejrzeniu przypadku koronawirusa na terenie NOK, wyznacza pracownika NOK odpowiedzialnego za doprowadzenie do pomieszczenia izolacji osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem i ewentualnego udzielenia jej niezbędnej pomocy, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.
 4. 4. W przypadku bardzo złego samopoczucia, jeśli konieczne jest przewiezienie podejrzanego o zakażenie do szpitala, bądź musi on oczekiwać na transport, czas oczekiwania powinien spędzić w pomieszczeniu izolacji. Do pomieszczenia izolacji odprowadza go wyznaczony do tego celu pracownik NOK. Do czasu przybycia wyznaczonego pracownika NOK zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczka z filtrem FFP 2 lub 3, przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny) podejrzany o zakażenie powinien zostać w miejscu, w którym się znajduje. Zakazane jest przemieszczanie się chorego po terenie NOK, z wyjątkiem dotarcia do miejsca izolacji.
 5. 5. Wyznaczony pracownik NOK przed kontaktem z osobą wykazującą objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem dezynfekuje ręce, zakłada rękawice ochronne, maseczkę, przyłbicę oraz fartuch ochronny. Po zastosowaniu środków ochrony osobistej wskazuje osobie chorej miejsce izolacji i w razie potrzeby udziela niezbędnej pomocy oraz poucza ją o konieczności telefonicznej konsultacji swojego stanu zdrowia z lekarzem rodzinnym bądź konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim.
 6. 6. Specjalista specjalista ds. administracyjno-kadrowych powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora NOK oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym dworze Mazowieckim i stosuje się ściśle do jej zaleceń.
 7. 7. Osoba sprzątająca powinna niezwłocznie zdezynfekować powierzchnie, których podejrzany o zakażenie mógł dotykać (m.in. blaty, poręcze krzeseł, klamki, uchwyty).
 8. 8. Po opuszczeniu przez podejrzanego o zakażenie pomieszczenia izolacji, wymagana jest jego dezynfekcja przez osobę sprzątającą poprzez umycie środkiem do dezynfekcji powierzchni, których podejrzany o zakażenie mógł dotykać.
 9. 9. Po opuszczeniu miejsca izolacji przez osobę chorą, wyznaczony pracownik zdejmuje z siebie odzież ochronną zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy dozowniku na płyn do dezynfekcji. Maseczkę, rękawiczki i kombinezon wyrzuca do worka na śmieci, a przyłbicę dezynfekuje. Worek należy wyjąć z kosza, zawiązać oraz włożyć do drugiego worka, który należy niezwłocznie wynieść do pomieszczenia na odpady. Przed opuszczeniem pomieszczenia wyznaczony pracownik powinien zdezynfekować dłonie. Następnie pomieszczenie jest dezynfekowane przez osobę sprzątającą.
 • § 8

Postępowanie z odpadami wytworzonymi przez chorego w miejscu izolacji oraz wyznaczonego pracownika do kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem

 1. 1. Osoba przebywająca w pomieszczeniu izolacji umieszcza, ewentualnie wytworzone w tym czasie,
  odpady w worku przeznaczonym na ten cel (dodatkowy kosz z workiem – oznaczony).
 2. 2. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać.
 3. 3. Osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca
  izolacji (wskazaną przez głównego specjalistę ds. organizacyjno-kadrowych do obserwacji lub
  udzielania pomocy osobie izolowanej) wystawia worek w pobliżu wyjścia z pomieszczenia, w którym
  przebywa.
 4. 4. Osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w
  izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem
  w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy
  pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza na worku datę oraz godzinę zamknięcia
  worka.
 5. 5. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia
  odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady.
 6. 6. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic
  ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

Rozdział II

 • § 9

Organizacja zajęć w Nowodworskim Ośrodku Kultury

 1. 1. Zajęcia w NOK odbywają się wg. ustalonego harmonogramu. Zaplanowane są z odstępem czasowym
  koniecznym na przewietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia i przedmiotów po każdej grupie.
  2. Przed każdym pomieszczeniem znajduje się informacja o maksymalnej ilości osób mogących
  przebywać w danym pomieszczeniu.
 2. 3. Uczestnicy przybywają na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest dłuższe
  oczekiwanie na zajęcia na terenie NOK.
 3. 4. Przed wejściem do każdej sali i po jej opuszczeniu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 4. 5. Przestrzeń na jednego uczestnika zajęć w NOK ustala się na 5m2.
 5. 6. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczestników wynosi minimum 1,5 m.
 6. 7. Uczestnicy mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą minimum 1,5 m.
  Dopuszcza się zmniejszenie dystansu społecznego, o ile wymaga tego charakter wykonywanych
  czynności podczas zajęć.
 7. 8. W trakcie zajęć uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
  9. Podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych, salach prób, uczestnicy zajęć zwolnieni są z zakrywania nosa i ust.
 8. 10. Na zajęcia ruchowe i taneczne uczestnicy mogą przynosić ze sobą wodę, jednak każda butelka musi
  być podpisana imieniem i nazwiskiem.
 9. 11. Bezpośredni kontakt instruktorów z rodzicami ogranicza się do niezbędnego minimum,odbywać się
  powinien głównie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • § 10

Obowiązki i odpowiedzialność instruktorów prowadzących zajęcia

 1. 1. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć.
 2. 2. Na terenie NOK instruktorzy podczas prowadzenia zajęć zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą.
 3. 3. Wyjaśniają uczestnikom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują i dlaczego zostały
  wprowadzone.
 4. 4. Nie organizują żadnych wyjść, spacerów, wycieczek poza teren NOK.
 5. 5. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce oraz zachowywali dystans pomiędzy sobą minimum 1,5 m.
 6. 6. Zgłaszają rodzicom niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebraniauczestnika z NOK, a następnie postępują zgodnie z § 7 oraz odseparowują pozostałe dzieci od dziecka chorego.
 7. 7. Instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni NOK minimum 1,5 m.
 8. 8. Po każdych zajęciach myją i dezynfekują przybory i przedmioty użyte, wykorzystywane przez uczestników zajęć, a zużyte w tym celu środki ochrony osobistej wyrzucają do oznakowanych pojemników.
 9. 9. Starannie dobierają tematykę zajęć, zwracając szczególną uwagę na możliwość dezynfekcji narzędzi i przyborów po każdych zajęciach lub przygotowanie dla uczestników zajęć materiałów jednorazowych.
 • § 11

Obowiązki i odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych

 1. 1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają na zajęcia dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących
  jakąkolwiek chorobę zakaźną.
 2. 2. Przy zapisywaniu na zajęcia w NOK uczestnicy ( w przypadku niepełnoletnich rodzice bądź opiekunowie prawni) mają obowiązek wypełnić Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika.
  Brak oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika uniemożliwiaudział w zajęciach
 3. 3. Przyprowadzać dziecko na zajęcia mogą wyłącznie osoby zdrowe tj. bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną.
 4. 4. Niezwłocznie informują NOK w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 5. 5. Nie posyłają dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • § 12

Przepisy końcowe

 1. 1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w NOK od dnia wprowadzenia jej stosownym zarządzeniem do
  czasu jej odwołania.
 2. 2. Zasady zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wydarzeń i seansów kinowych zostaną uregulowane w odrębnych regulaminach dotyczących konkretnych wydarzeń.
 3. 3. Wytyczne z niniejszej procedury zostaną udostępnione na stronie internetowej NOK, na fanpage’u NOK na portalu Facebook, oraz wywieszone w miejscach ogólnodostępnych w NOK.
 4. 4. Wszyscy, których procedura ta dotyczy, są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 5. 5. Procedury zawarte w niniejszym Regulaminie podlegają modyfikacji polegającej na dostosowaniu
  procedur do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (cennik opłat 2023-2024.jpeg)Cennik opłat 2023- 2024Cennik opłat 2023- 2024Małgorzata Grzywacz - redaktor, kierownik zespołu901 kB2022-11-15 13:212023-10-11 13:59