Regulamin Uczestnictwa

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sekcji i kół zainteresowań w Nowodworskim Ośrodku Kultury

W ramach działalności statutowej Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi systematyczne zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w formie kół i sekcji zainteresowań.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zajęcia w kołach i sekcjach Nowodworskiego Ośrodka Kultury adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc i za zwiększoną opłatą wg cennika opłat.
2. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań w NOK dostępny jest na stronie internetowej www.nok.nowydwormaz.pl, informacji można także zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 22 732 08 76.
4. Za udział w zajęciach kół i sekcji zainteresowań NOK obowiązuje częściowa odpłatność.Wysokość opłat ustalana jest na bieżący sezon kulturalny (wrzesień roku bieżącego –czerwiec roku następnego) w formie cennika opłat.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez NOK jest: podpisane przez rodzica/opiekuna zgłoszenia uczestnika, uiszczenia comiesięcznych opłat za zajęcia w regulaminowym terminie.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w NOK reguluje cennik znajdujący się w kasie ośrodka.
2. Złożenie podpisanego zgłoszenia uczestnika na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Odpłatność za zajęcia określona jest w zryczałtowanej miesięcznej wysokości w bieżącym sezonie kulturalnym

4. Odpłatność należy uiszczać z góry, najpóźniej do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłata winna być wniesiona w pełnej wysokości za dany miesiąc. Brak opłaty po tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach i wykreśleniem z listy uczestników.
7. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności, powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.
8. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać Dyrektorowi NOK (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu opłat.
9. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się nieobecność na więcej niż trzech zajęciach pod warunkiem poinformowania NOK o przewidywanej nieobecności nie później niż przed terminem najbliższych zajęć, na których uczestnik nie będzie obecny.
10. Uregulowanie należności za zajęcia w Nowodworskim Ośrodku Kultury można dokonać:
- bezpośrednio w kasie ośrodka kultury
- przelewem na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim
nr rachunku: 69 8011 0008 0000 0000 2769 0001
- w systemie internetowym PayU

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e – mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, Dyrektor – po konsultacji z instruktorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.
4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika NOK.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek NOK. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik NOK.
5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni NOK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia, wyłącznie w obecności instruktora prowadzącego.
6. Instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć w pracowniach i salach. W drodze na zajęcia i po ich zakończeniu odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych spoczywa na opiekunach.
7. NOK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w pracowniach w salach lub na korytarzach.

VI . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych, jak również wizerunku uczestników zajęć, udostępnionych NOK odbywać się będzie za ich zgodą, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10maja 2018r.. (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) w celach administracyjnych, informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową NOK. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez NOK wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości NOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w wyżej wymienionych celach.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zarządzenie opłaty za zajęcia 15-2018.pdf)CENNIKOpłaty za zajęciaBarbara Swatek - redaktor, kierownik zespołu193 kB2018-09-03 11:342018-09-03 11:34