Status prawny

Nowodworski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Jej Organizatorem jest Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z dniem 2 lutego 1993r Nowodworski Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury pod poz.nr 2.

Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2010r. z późniejszymi zmianami.

Nowodworski Ośrodek Kultury funkcjonuje na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2012 r. , poz. 406 z późn. zmianami)
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990r. nr 16  poz. 95 z późn. zmianami)
3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 NR 157 poz. 1240 z późn . zmianami)
4) statutu Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim nadany uchwałą nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2010r , uchwałą  nr LIV/480/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Nowodworskiego Ośrodka Kultury
5) wewnętrznych zarządzeń dyrektora regulujących sprawne funkcjonowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury